BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca kierownika Anna Siemieniuk vel Morawska

Zastępca kierownika Anna Siemieniuk vel Morawska pokój nr 3 tel (086)888 90 10 ul. Plac Kapitana Ragnisa 35 18-430 Wizna

1. Do Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
4) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) uznaniu dziecka,
c) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
d) zmianie imienia dziecka,
e) powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa.
5) aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
6) wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych aktów,
7) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach:
a) odtworzenia, ustalenia i uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
b) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
c) wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,
8) organizowanie uroczystości jubileuszowych,
9) opracowywanie podstawowych zbiorów ewidencji ludności i ich aktualizacja
10) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy oraz
prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
11)przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców,
12)przekazywanie niezbędnych informacji meldunkowych do zainteresowanych instytucji,
13)sporządzanie wykazów osób zameldowanych dla potrzeb szkolnictwa, służby zdrowia oraz organów wojskowych i policji oraz innych instytucji,
14) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
15) prowadzenie spraw numerów ewidencyjnych PESEL,
16) prowadzenie i bieżąca aktualizacja kronik gminy,
17) wydawanie dokumentów tożsamości,
18) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą

3. Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu „USC”.

Data powstania: piątek, 14 sty 2005 11:17
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2005 11:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5912 razy