BIP Gminy Wizna

Oświadczenie majątkowe 2013 rok

Data powstania: piątek, 16 maj 2014 10:42
Data opublikowania: piątek, 16 maj 2014 10:50
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 3080 razy

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko referenta

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

 

                                                       § 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze  zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem ogłoszeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 .Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu   naboru na wolne stanowisko urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                            § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)      dnia 28 lutego 2012 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 19 marca 2012r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  20 marca  2012 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  21 marca 2012 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają                            

                                            wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 29 marca 2012r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 30 marca  2012r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                                

                                                        

                                                       § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Kierownik OPS

                                                                                                      Alicja Karpińska        

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 11:36
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 5391 razy

OGŁOSZENIE O NABORZE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub   

    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat

    ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o

    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o

    kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub

      za przestępstwo karne skarbowe,

    - znajomość ustawy o rachunkowości,

    - znajomość ustawy o finansach publicznych,

    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej

    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,

    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

    - znajomość przepisów księgowych VAT,

    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  

       kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty 

       elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

       współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

       decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

       obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z

        obowiązującymi przepisami i zasadami,

    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,

    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w

       dyspozycji jednostki.

   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.

   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika

       jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

       planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i

       rozliczania inwentaryzacji.

  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne

       Wójta Gminy Wizna.

  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.

  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu

      Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.

  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,

10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.

11) Sporządzanie poleceń przelewów.

12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 

13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.

14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.

15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).

      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 07 listopada 2011r. godz. 15³º

 

pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej

                               ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

                                    18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 08 listopada 2011r. o godz. 10ºº.

        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie. .

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

                                                                                    

 

                                                                                                

 

 

Data powstania: wtorek, 18 paź 2011 11:34
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2011 11:37
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 4983 razy

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 17 października 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

 

                                                       § 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                            § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)      dnia 18 października 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,   

2) do dnia 07 listopada 2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  08 listopada  2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  09 listopada 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają                            

                                            wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 21 listopada 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 22 listopada  2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                                

                                                        

                                                       § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   Kierownik OPS

                                                                                     Alicja Karpińska        

Data powstania: wtorek, 18 paź 2011 11:28
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2011 11:33
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 4871 razy

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 27 lipca 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

§ 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

§ 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1) dnia 28 lipca 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 16 sierpnia 2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  17 sierpnia  2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  18 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają                            

                                            wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 26 sierpnia 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 29 sierpnia  2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                             

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    Kierownik OPS

                                                                    Alicja Karpińska        

Data powstania: piątek, 29 lip 2011 12:10
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2011 12:13
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 5024 razy

Ogłoszenie o naborze

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub   

    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat

    ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o

    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o

    kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub

      za przestępstwo karne skarbowe,

    - znajomość ustawy o rachunkowości,

    - znajomość ustawy o finansach publicznych,

    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej

    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,

    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

    - znajomość przepisów księgowych VAT,

    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  

       kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty 

       elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

       współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

       decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

       obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z

        obowiązującymi przepisami i zasadami,

    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,

    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w

       dyspozycji jednostki.

   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.

   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika

       jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego

       planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i

       rozliczania inwentaryzacji.

  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne

       Wójta Gminy Wizna.

  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.

  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu

      Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.

  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,

10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.

11) Sporządzanie poleceń przelewów.

12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 

13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.

14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.

15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.

 

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).

      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2011r. godz. 15³º

 

pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej

                               ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

                                    18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 17 sierpnia 2011r. o godz. 10ºº.

        

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie. .

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

 

Data powstania: piątek, 29 lip 2011 12:07
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2011 12:10
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 5242 razy

Zarządzenie Nr 3/2011

z dnia 28 kwietnia 2011roku

 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

 Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

                                                § l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

                                                § 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

§ 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                               § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1) dnia 04 maja 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 18 maja  2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  19 maja 2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  20 maja 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 26 maja 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 27 maja 2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                                

                                                          § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Kierownik OPS

                                                                                                  Alicja Karpińska 

Data powstania: środa, 4 maj 2011 08:17
Data opublikowania: środa, 4 maj 2011 08:24
Data edycji: środa, 4 maj 2011 08:26
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 5848 razy
Ilość edycji: 1

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 31marca 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

             Na podstawie art. 11ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz.1458 z późń. zm.)  zarządzam, co następuje:

 § 1.

 Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Kierownik OPS

                                                                                                        Alicja Karpińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

18-430 WIZNA ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

tel. 086- 219-60-56 wew 11

e-mail: wizna@wizna.pl

Pracownicy GOPS:
• Kierownik – Alicja Karpińska
• Straszy Pracownik Socjalny - Barbara Boryszewska
• Aspirant Pracy Socjalnej - Marta Szczęsna

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zwany w dalszej treści statutu „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) uchwały Nr 49 / XI Gminnej Rady Narodowej w Wiźnie z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr.153, poz.1271, Nr.214, poz.1806; z 2003 r. Nr.80, poz.717, Nr.162, poz.1568:z 2004 r. Nr.102, poz.1055),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr. 64, poz. 593, NR.99, poz. 1001 ),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr. 128, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr. 35, poz. 305 i Nr. 64, poz. 593 ),

5) ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr.147, poz.1231, Nr.167, poz.1372, z 2003 r. Nr.80, poz.719, Nr. 122, poz.1143 ),

6) niniejszego statutu.

2.1. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Wizna

2. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Wizna

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jest jednostką budżetową Gminy Wizna

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

4.Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadan własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki parorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej,

2) analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,


3) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości,

4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętymi skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,


5) doprowadzenie, w miarę możliwości, osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia,

6) integrowanie ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie,


7) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu,

8) organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych,


9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielenie pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

10) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego,

11) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom,

12) przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.


13) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.

5.1. Wójt Wizny udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.

5.2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

6.1. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

6.2. Ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

6.3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

7. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.

8. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.

9.1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
9.2. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Wizny
9.3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt.

10.1. Kierownik zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

10.2. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
10.3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

11. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka,
2) składanie Radzie Gminy Wizny sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
4) kierowanie podległymi pracownikami.

12. Obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Wiżnie.

13. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt i Wojewoda Podlaski

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Wizna.
UCHWAŁA NR XXVIII/112/05
RADY GMINY WIZNA
z dnia 31 stycznia 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. H i art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr.142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr.102, poz.1055), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz.1001 ) uchwala się co następuje:1. W uchwale Rady Gminy Wizna Nr XXIII / 88 / 04 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie wprowadza się następującą zmianę:

W załączniku do uchwały – Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie dodaje się w 4a w brzmieniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie prowadzi w imieniu Gminy sprawy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
UCHWAŁA NR XXIII/88/04

RADY GMINY WIZNA

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie


Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. H i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 ), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz.1001 ) uchwala się, co następuje:1. Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna


3. Traci moc uchwała Nr XVII/83/2000 Rady Gminy Wizna z dnia 28.06.2000r.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data powstania: środa, 3 wrz 2003 09:51
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2003 09:58
Data edycji: środa, 3 wrz 2003 10:06
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 10973 razy
Ilość edycji: 11