BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 162/14 Wójta Gminy Wizna

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kramkowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

  ZARZĄDZENIE Nr 162/14
Wójta Gminy Wizna
z dnia 26 marca 2014 r.
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kramkowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a także § 9 pkt 2 Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Kramkowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Wykaz zostanie zamieszczony:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna;
2) na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kramkowo;
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wizna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   WÓJT
                                                    dr inż. Zbigniew  Sokołowski      

Data powstania: środa, 26 mar 2014 12:44
Data opublikowania: środa, 26 mar 2014 12:57
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 00:23
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1793 razy