BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kramkowo

  Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kramkowo

Wójt Gminy Wizna ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
składających
sie z:

Działka numer ewidencyjny 103 o powierzchni 1 400. Nieruchomość położona jest śródpolnie w obrębie wsi Kramkowo liczącej 301 mieszkańców, przy drodze krajowej nr 64, w pobliżu rzeki Jedwabianki. Oddalona (w linii prostej) ok. 32 m na wschód od budynku zlokalizowanego na działce nr 99, ok. 701 m na zachód od najbliższej zabudowy wsi Kramkowo i ok. 3,67 km od Narwi. Od strony południowej graniczy z drogą krajową nr 64, od strony wschodniej i północnej graniczy z zakrzaczonym użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z zabudową usługową. Posiada kształt trójkąta. Teren nieruchomości płaski, na całej powierzchni zakrzaczony. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00028116/8.
Działka nr 103 obręb Kramkowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza wynosi 1 716,00zł
Wadium 150,00

Działka numer ewidencyjny 424 o powierzchni 3 600 .  Nieruchomość położona jest w centralnej strefie zabudowy wsi Kramkowo, na zachód od drogi o nawierzchni asfaltowej przebiegającej przez wieś. Oddalona  (w linii prostej) ok. 443 m na południe od drogi krajowej nr 64 i ok. 2,78 km od rzeki Narew. Od strony południowej sąsiaduje z niezabudowaną działką przeznaczoną pod zabudowę zagrodową, od strony północnej sąsiaduje z zabudową zagrodową, od strony wschodniej graniczy z drogą o nawierzchni asfaltowej, zaś od strony zachodniej graniczy z użytkiem rolnym. Posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości płaski, w części wschodniej zakrzaczony, częściowo zabudowany budynkiem mieszkalnym, kwalifikującym się do rozbiórki oraz obiektem małej architektury (kapliczka). W strefie przyulicznej oraz po granicy zachodniej nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia energetyczna. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00075718/2.
Działka nr 424 obręb Kramkowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza  wynosi 17 200,00zł
Wadium 1 700,00 zł

Pisemna oferta powinna zawierać (Załącznik nr 2):
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

       Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg  na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Kramkowo” wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 24 czerwca 2014 r. do godz. 1530, pokój nr 6, pierwsze piętro.
        Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 1000.

        Termin wpłaty wadium mija 23 czerwca 2014 r. włącznie.
       
Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie

        Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Kramkowo w celu podania do publicznej wiadomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 730 – 1330.

          Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
          Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
          Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
          Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                          WÓJT
                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 maj 2014 07:52
Data opublikowania: czwartek, 22 maj 2014 08:10
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 11:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1988 razy