BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010r. Nr 234 poz.1536 z późń. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XXVII/ 109 / 04, w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

 

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

Ogłoszenie konkursu:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,

  2. osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt 4,

  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację:

  1. Zorganizowanie w dniach 13 – 14. 09. 2014r. w miejscowości Wizna „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.”.

  2. Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 2 000,00zł.

 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21. 08. 2014 roku.

 1. Warunki przyznania dotacji:

  1. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań własnych gminy związanych z zorganizowaniem „Zlotu Pamięci Września i Obrony w 1939 r.” w miejscowości Wizna.

  2. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 6 lub przesłać pocztą na adres : Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego. Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr.6 lub pod numerem tel.(086)219 60 18 wew.34.

  3. Ofertę realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

  4. Do oferty należy dołączyć:
   - aktualny odpis potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego dotyczący statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
   - harmonogram planowanych działań .

  5. Z budżetu gminy mogą być dotowane tylko zadania realizowane w miejscowości Wizna na rzecz mieszkańców gminy Wizna.

  6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wizna a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyżej cytowanym.

  9. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyżej cytowanym.

 2. Termin i tryb stosowania przy wyborze oferty.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty końcowej składania ofert.

  2. Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wizna.

 

Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych realizowanych w 2013 roku: - w 2013 roku na zadanie z zakresu  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu  ( „Zlot Pamięci Września 1939” przeznaczono kwotę       2.000,00zł.

W/z Wójta

mgr Józef Gawroński

Sekretarz Gminy

 

Data powstania: czwartek, 31 lip 2014 16:03
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2014 16:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 12484 razy