BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wizna
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie, gmina Wizna.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1/ jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia
wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub ukończyła
studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków
obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
danej szkole,
2/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z
przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego,
4/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce,
a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w
okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyskała pozytywna ocenę dorobku zawodowego,
5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
6/ nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76, ust.1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz.U z 2003r., nr118, poz.1112
z póź. zm./ oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne,
7/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne
8/ nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147, ust. 1,
pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U z
2003r., nr 15, poz.148 z póż. zm./.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i
rozwoju szkoły lub placówki,
2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności
informacje o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu
pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w
przypadku osoby będącej nauczycielem,
4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania
zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z
zakresu zarządzania, albo zaświadczenia o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1, pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska
kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art.76, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz.U z
2003r., nr 118, poz.1112 z póż.zm./, oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne,
9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,
10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
których mowa w art.147, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych /Dz.U z 2003r. nr 15, poz.148, nr 45, poz.391, nr 65
poz.594, nr 96, poz.874 i nr 166, poz.1611/,
11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926 i nr 153, poz.1271/ w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Starym Bożejwie” w Urzędzie Gminy w Wiźnie pok.
nr 6, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wizna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Data powstania: wtorek, 17 sty 2006 08:04
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2006 08:04
Data edycji: piątek, 30 mar 2007 08:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 mar 2007 08:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 8440 razy
Ilość edycji: 1