BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dotycząca udzielenie pomocy de minimis producentom rolnym, którzy w tym roku ponieśli szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami

 GK.6150.5.2014/RS                                       Wizna, dn. 21 listopada 2014r.

 INFORMACJA

Wójt Gminy Wizna uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2014 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiające udzielenie pomocy de minimis producentom rolnym, którzy w tym roku ponieśli szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony w powiatowym biurze ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w wysokości 850 zł na 1 ha. Pomoc ta będzie pomniejszona o wysokość odszkodowania za szkody, uzyskanego przez producenta rolnego na podstawie przepisów prawa łowieckiego.

Pomoc de minimis nie może przekroczyć łącznie, dla jednego beneficjenta, równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat. Wnioski można  składać do 28 listopada 2014 r. 

                                                        wz Wójta
                                                          mgr Józef Gawroński
                                                          Sekretarz Gminy

Data powstania: piątek, 21 lis 2014 11:41
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 11:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1344 razy