BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 GK.630.4.2014                                           Wizna, dnia 21 listopada 2014 r.  

INFORMACJA
o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi 

            Stosownie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.)[1] Wójt Gminy Wizna, informuje o jakości wody z sieci wodociągowej pobranej dnia 21.10.2014 r. z:

1)  Wodociągu Wizna:
     -  Wizna, ul Czarnieckiego 119 – woda z sieci;

2)  
Wodociągu Bożejewo:
   -  Bronowo, ul. Mostowa 4 – woda z sieci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym oraz organoleptycznym i fizykochemicznym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.) 

                                                                      wz Wójta
                                                                         mgr Józef Gawroński
                                                                        Sekretarz Gminy


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz 1033; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513

Data powstania: piątek, 21 lis 2014 11:45
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 11:49
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1265 razy