BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kramkowo i Sieburczyn

OgłoszenieprzetargupisemnegonieograniczonegonasprzedażnieruchomościpołożonychwewsiKramkowo i Sieburczyn

Wójt Gminy Wizna ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składających sie z:

Działka numer ewidencyjny 103 o powierzchni 1 400. Nieruchomość położona jest śródpolnie w obrębie wsi Kramkowo liczącej 301 mieszkańców, przy drodze krajowej nr 64, w pobliżu rzeki Jedwabianki. Oddalona (w linii prostej) ok. 32 m na wschód od budynku zlokalizowanego na działce nr 99, ok. 701 m na zachód od najbliższej zabudowy wsi Kramkowo i ok. 3,67 km od Narwi. Od strony południowej graniczy z drogą krajową nr 64, od strony wschodniej i północnej graniczy z zakrzaczonym użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z zabudową usługową. Posiada kształt trójkąta. Teren nieruchomości płaski, na całej powierzchni zakrzaczony. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00028116/8.
Działka nr 103 obręb Kramkowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza wynosi 1 716,00zł
Wadium 150,00

Działka numer ewidencyjny 477 o powierzchni 5 500 .  Nieruchomość położona jest na północnym skraju zabudowy wsi Sieburczyn, przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 411 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 4,48  km od drogi krajowej nr 64. Od strony południowej graniczy z zabudową zagrodową, od strony północnej i wschodniej graniczy z użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z  drogą o nawierzchni bitumicznej relacji Wizna – Burzyn. Posiada kształt trapezu. Teren nieruchomości płaski, częściowo zakrzaczony, ogrodzony siatką metalową (zniszczoną) na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Na części nieruchomości składowane są  baloty kiszonki. Dojazd do nieruchomości dobry. Nieruchomość nie posiada  planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00039678/2.
Działka nr 477 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza wynosi 16 390,00zł
Wadium 1 200,00 zł

Pisemna oferta powinna zawierać (Załącznik nr 2):
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg  na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Kramkowo” wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 1530, pokój nr 6, pierwsze piętro.
Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 1000.
Termin wpłaty wadium mija20 kwietnia 2015 r. włącznie.
Wadiumnależy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysów wsi Kramkowo i Sieburczyn w celu podania do publicznej wiadomości.
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 730 – 1330.
Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 mar 2015 11:06
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2015 11:17
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1447 razy