BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji

GK.6220.3.2015/RS                                  Wizna, dnia 25 marca 2015r.  

INFORMACJA
o wydaniu decyzji 

          Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2015 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory wolnostanowiskowej na rusztach betonowych ze zgarniaczem do 50 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kramkowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust. 2  pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

                                                                  WÓJT
                                                   dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 25 mar 2015 14:02
Data opublikowania: środa, 25 mar 2015 14:38
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1619 razy