BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5

Ogłoszenieprzetargupisemnegonieograniczonegonanajemnieruchomości – lokalu użytkowego położonegow budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej  5

 

 

Wójt Gminy Wizna ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 91,11m² położony w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5 (działka nr 115/1 i 114 obręb Bronowo). Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności handlowej.  Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Lokal jest wolny od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza wynosi3,00/m2 miesięcznie
Wadium 50,00

Pisemna oferta powinna zawierać (Załącznik nr 2):
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną wysokość czynszu za najem 1m² powierzchni lokalu;
5) rodzaj zamierzonej działalności handlowej i krótka charakterystyka asortymentu;
6) dowód wpłaty wadium;
7) datę sporządzenia oferty.

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – cena – 95%;
2 – rodzaj zamierzonej działalności handlowej i krótka charakterystyka asortymentu – 5%.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „ Przetarg na najem lokalu użytkowego w Bronowie” wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 5 maja 2015 r. do godz. 1530, pokój nr 6, pierwsze piętro.
Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 8 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 1000.
Termin
wpłaty wadium mija4 maja 2015 r. włącznie.

Wadiumnależy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Bronowo w celu podania do publicznej wiadomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 730 – 1330.
Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej płatności czynszowej.

Osoba ustalona jako Najemca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 kwi 2015 14:13
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2015 19:02
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1912 razy