BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

 

W roku 2015 kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gminy powinny dokonać wyboru nowych ławników.
Ławników do sadów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 21 maja 2015 r. w oparciu o art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 133 i 509) na kadencję 2016-2019 Rada Gminy Wizna powinna wybrać następującą ilość ławników:
• dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży - 1 ławnika,


ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 133 i 509) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, po. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2/ jest nieskazitelnego charakteru;
3/ ukończył 30 lat;
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5/ nie przekroczył 70 lat;
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępczości i wykroczeń;
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6/ duchowni;
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej;
9/ radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Wizna:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Wizna,
w terminie do 30 czerwca 2015 roku.
Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której dołącza się następujące dokumenty:
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punkcie 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z rajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

UWAGA
1. Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
2. Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) są dostępne:
- w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 12 (II piętro) na stanowisku do obsługi rady gminy,
- na stronie internetowej gminy: bip.wizna.pl/
- na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
• Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika
• Formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK
• Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
• Wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej
• Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

Informacje dodatkowe
1. Rada Gminy Wizna zasięga od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Wizna po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1, tj. 30 czerwca 2015 r. a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 – 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 133 i 509) pozostawione zostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w siedzibie Rady Gminy Wizna ul. Pl.Kpt.Raginisa pok. Nr 12 (II piętro) na stanowisku do obsługi rady gminy, w terminie do 30 czerwca 2015 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.


 

Data powstania: wtorek, 2 cze 2015 16:24
Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2015 16:25
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 1724 razy