BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.6.2015/RS                               Wizna, dnia 22 czerwca 2015r.

  

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

            Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji istniejących budynków inwentarskich do obsady docelowej 75,0 DJP, budowie płyty obornikowej o powierzchnię ok. 210,0m2 ze zbiornikiem na gnojówkę pojemność ok. 150,0 m3, zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 - 12,0m3 na działce Nr 109/1 we wsi Rutkowskie, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
          Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
          Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

                                                                 wz. Wójta
                                                          mgr Józef Gawroński
                                                             Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2015 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2015 12:18
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1461 razy