BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały wykluczone z postepowania

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Zespołu Szkół w Wiźnie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 r.” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę - DAREX – TRANSPORT PRZEWOZY AUTOKAROWE Dariusz Kalinowski Stare Bożejewo 1, 18 – 430 Wizna, cena brutto 6,06 zł/km.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (czas podstawienia autobusu zastępczego w razie wystąpienia awarii), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

W postepowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 95% / maks. 95 pkt./

  2. Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie wystąpienia awarii – 5% /maks. 5 pkt./

Jednocześnie zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

MKA TRANS Milewska, Kowalczyk, Archacki Sp.j ul. Białostocka 35, Ruda, 19 – 200 Grajewo

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 82,95 pkt,

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego w rzazie wystąpienia awarii – 0 pkt,

Łącza liczba otrzymanych punktów - 82,95 pkt.

 

Oferta nr 2

DL – TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8, 18 – 421 Piątnica

Wykonawca wykluczony

 

Oferta nr 3

MISTRAL TRAVEL Jarosław Wołosiński, ul. Farna 3, 18 – 400 Łomża

Wykonawca wykluczony

 

Oferta nr 4

DAREX – TRANSPORT PRZEWOZY AUTOKAROWE Dariusz Kalinowski, Stare Bożejewo 1, 18 – 430 Wizna

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego w rzazie wystąpienia awarii – 4,17 pkt,

Łącza liczba otrzymanych punktów – 99,17 pkt.

 

Oferta nr 5

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w Łomży Sp. Z o. o. Al. J. Piłsudskiego 88, 18 – 400 Łomża

Wykonawca wykluczony

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wykluczeniu oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę DL – TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8, 18 – 421 Piątnica.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert, wezwał Wykonawcę pismem z dnia 22.07.2015r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz kserokopii dowodów rejestracyjnych i ubezpieczeń OC pojazdów wymienionych w wykazie środków transportu. Wykonawca nie dostarczył wymaganych dokumentów w określonym terminie, dlatego wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wykluczeniu oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę MISTRAL TRAVEL Jarosław Wołosiński, ul. Farna 3, 18 – 400 Łomża

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert, wezwał Wykonawcę pismem z dnia 22.07.2015r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. kserokopii ubezpieczeń OC pojazdów wymienionych w wykazie środków transportu. Wykonawca nie dostarczył wymaganych dokumentów w określonym terminie, dlatego wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wykluczeniu oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w Łomży Sp. Z o. o. Al. J. Piłsudskiego 88, 18 – 400 Łomża

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert, wezwał Wykonawcę pismem z dnia 22.07.2015r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek. Wykonawca przedłożył pismo z dnia 24.07.2015r. oznaczone DPP-W/87/2015, w którym informuje, że prowadzi negocjacje o rozłożenie zaległości wobec ZUS – u na raty, lecz bez żadnych ustaleń końcowych.

W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający zawiadamia również, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

 

 

 

WÓJT

Dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Data powstania: środa, 5 sie 2015 09:46
Data opublikowania: środa, 5 sie 2015 09:48
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1629 razy