BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.11.2015/RS                                                                  Wizna, dnia 03 września 2015 r.

 

 INFORMACJA

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowychuwarunkowaniach

 

         Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lipca 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarsko – gospodarczego do chowu cieląt (19 DJP – docelowa obsada w gospodarstwie 79 DJP) wraz z silosami na kiszonkę oraz częścią na maszyny i sprzęt rolniczy we wsi Niwkowo, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

                                                                                                                   wz. Wójta
                                                                                                           mgr Józef Gawroński                                                                                                                Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2015 13:15
Data opublikowania: wtorek, 8 wrz 2015 13:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 16:02
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1252 razy