BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

                                                                                                                                            Załącznik nr 1
                                                                                                                                            do Zarządzenia Wójta Gminy Wizna
                                                                                                                                             nr 43/2015 z dnia 14 września 2015 r.
 

Wójt Gminy Wizna
ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
autobusu szkolnego o nr rejestracyjnym: BLM
A454

 I. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd:
   
Marka: AUTOSAN S.A.                                    Model/typ pojazdu: H9-21.41S
    Nr rejestracyjny: BLM A454                              Rok produkcji: 2000
    Rodzaj pojazdu: Autobus

II.  Pojazd można obejrzeć do 24.09.2015 r. w godzinach od 1000 do 1300, po wcześniejszym   ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin przedmiotu sprzedaży: Józef Gawroński, tel. 86 219 60 18, e-mail: wizna@wizna.pl.

Załączniki dot. niniejszego przetargu są dostępne na stronie internetowej: http://bip.wizna.pl/.

III. Cena wywoławcza zostaje obniżona w stosunku do ceny w I przetargu o 20 % i wynosi – 12 000,00 zł.
IV. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 1 200,00 zł na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie w terminie do dnia 24.09.2015 r.

Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta na zakup autobusu – BLM A454”.

Oferta winna zawierać:
1)    imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy,
2)    oferowaną cenę.
3)    oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

VI. Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia       24 września 2015 r. do godziny 1530 w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, pokój nr 6 (sekretariat).
VII. Otwarcie ofert nastąpi 25 września 2015 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, pokój nr 12.

VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
IX. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Sprzedający odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych.
Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
X. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy po zawarciu umowy kupna-sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia za potwierdzeniem w protokole zdawczo odbiorczym.

 Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać u Pana Józefa Gawrońskiego pod nr tel. 86 219 60 18.

                                                                                              WÓJT
                                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2015 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2015 14:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 16:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1286 razy