BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o IV pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

 

Wójt Gminy Wizna

ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
autobusu szkolnego o nr rejestracyjnym: BLM A454

 I.  Przedmiotem sprzedaży jest pojazd:

Marka: AUTOSAN S.A.                                           Model/typ pojazdu: H9-21.41S

Nr rejestracyjny: BLM A454                                     Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: Autobus

 II. Pojazd można obejrzeć do 22.10.2015 r. w godzinach od 800 do 1530, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin przedmiotu sprzedaży: Józef Gawroński, tel. 86 219 60 18, e-mail: wizna@wizna.pl.

Załączniki dot. niniejszego przetargu są dostępne na stronie internetowej: http://bip.wizna.pl/.

III.  Cena wywoławcza zostaje obniżona w stosunku do ceny w III przetargu o 20 % i wynosi – 7 680,00 zł.


IV. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie w terminie do dnia 22.10.2015 r.

Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na zakup autobusu – BLM A454”.

Oferta winna zawierać:
1)    imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy,
2)    oferowaną cenę.
3)    oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (Załącznik 2).

VI. Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 22 października 2015 r. do godziny 1530 w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, pokój nr 6 (sekretariat).

VII. Otwarcie ofert nastąpi 23 października 2015 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, pokój nr 12.

VIII. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.

IX. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Sprzedający odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych.

Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy po zawarciu umowy kupna-sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia za potwierdzeniem w protokole zdawczo odbiorczym.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać u Pana Józefa Gawrońskiego pod nr tel. 86 219 60 18.

                                                                                                              WÓJT
                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 15:06
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 16:48
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1318 razy