BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna
Numer ogłoszenia: 340276 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275366 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015-2016 do celów ogrzewania obiektów: Urzędu Gminy Wizna, Zespołu Szkół w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach. Przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy będzie wynosić ok. 65 000 litrów oleju lekkiego. Szczegółowe zapotrzebowanie na olej w sezonie grzewczym 2015-2016 dla poszczególnych jednostek: 1)Urząd Gminy Wizna - w ilości 12 000 litrów, 2)Zespół Szkół w Wiźnie - w ilości 41 000 litrów, 3)Szkoła Podstawowa w Rutkach - w ilości 12 000 litrów. 2.Wszystkie obiekty do których dostarczany będzie opał, znajdują się na terenie Gminy Wizna. 3.Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy stanowi przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie wykonania niniejszego zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego, zależne będzie ono od warunków pogodowych panujących w okresie sezonu grzewczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy mniejszej lub większej ilości oleju opałowego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4.Dostarczony olej opałowy lekki winien spełniać parametry jakościowe i techniczne określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1547). 5.Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ-kg, Gęstość w temp. 15°C max 860 kg-m3, Lepkość kinetyczna w temp. 20°C max 6,00mm2-s, Temperatura płynięcia max - 20°C, Zawartość siarki max 0,10%, Zawartość wody max 200mg-kg, Temperatura zapłonu min 56°C, Barwa czerwona. 6.Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 09135100-5 Olej opałowy 7.Opis miejsca, warunków dostawy oraz sposobu rozładunku. Wizna, ul. plac kpt. Raginisa 35 oraz ul. Plac Kpt. Raginisa 12, Rutki 2 - rozładunek pompa przy autocysternie. 8.Na realizację zamówienia zostanie zawarta jedna umowa. 9.Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego oraz zarządców poszczególnych obiektów w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. Zamówienia będą realizowane telefonicznie, faksem lub mailem. 10.Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i na własne ryzyko (w cenie oleju uwzględnione są wszystkie koszty: oleju opałowego, transportu, podatków, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika. 11.Dostawy oleju realizowane będą wykonane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 12.Dostawy mają być realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00, dokładne godziny Wykonawca powinien ustalić z odbiorcą telefonicznie. 13.Środki transportu (autocysterny) Wykonawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem legalizacji. 14.Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju. 15.Podstawą wystawienia faktury będzie ilość oleju, jaka została faktycznie ( temp. rzeczywista) wlana do zbiorników Zamawiającego wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego znajdującego się przy autocysternie. 16.Po wykonaniu dostawy Wykonawca załącza do faktury dokument potwierdzający jakość dostarczonego oleju. Świadectwo jakości partii oleju powinno określać rzeczywiste parametry fizykochemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 17.Przy każdej dostawie będzie spisywany protokół odbioru uwzględniający datę godzinę dostarczenia oleju, imię i nazwisko pracownika dostarczającego olej, ilość dostarczonego oleju oraz inne dane niezbędne do potwierdzenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 18.Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 19.W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BENZOL Sp z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138060,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155902,50
  • Oferta z najniższą ceną: 155902,50 / Oferta z najwyższą ceną: 162298,50
  • Waluta: PLN .

                                                                                                      WÓJT
                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 14:57
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 15:02
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1423 razy