BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie

GK.271.9.2015                                                                                       Wizna,dn. 15.12.2015r.

                                                                                                                                                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie”wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertęnr 5 złożoną przez Wykonawcę – BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, cena brutto 439.823,46 zł.

           Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

             W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)   Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/

Jednocześnie Zamawiający informuje,że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –70,53 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70,53 pkt.

Oferta nr 2
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 77,86 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 77,86 pkt.

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 82,88 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 87,88 pkt.

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 83,73 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 83,73 pkt.

Oferta nr 5
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                   dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 16 gru 2015 08:24
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 08:54
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1453 razy