BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 172008B w miejscowości Janczewo

GMINA  WIZNA

GK.271.1.1.2018                                                                         Wizna, dnia   23.02.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 172008B w miejscowości Janczewo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

         Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 58,43 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 98,43 pkt.

Oferta nr 2
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 20 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt.

                                                                                                        WÓJT
                                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski