BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 172031B – ul. Zastodolnej w Wiźnie

GMINA  WIZNA

GK.271.1.2.2018                                                                          Wizna, dnia   06.03.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 172031B – ul. Zastodolnej w Wiźnie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę – ZAKŁAD DROGOWY „KAFIL” Wiktor Chyczyński, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża.

        Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  • Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  • Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 45,11 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 85,11 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Wojciech Skrodzki, Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 48,20 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 20 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 68,40 pkt.

Oferta nr 3
PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 49,20 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 49,20 pkt.

Oferta nr 4
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 47,64 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 87,64 pkt.

Oferta nr 5
GRAVEL Sp. z o.o., Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 53,59 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,59 pkt.

Oferta nr 6
ZAKŁAD  DROGOWY  „KAFIL”  Wiktor Chyczyński, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

                                                                                                         WÓJT
                                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski