BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 105611B Wizna – Ruś, długość 1032,25 mb, w km 0+000÷0+803,30 i 2+181,05÷2+410

GMINA  WIZNA

GK.271.1.3.2018                                                               Wizna, dnia  30.05.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105611B Wizna – Ruś, długość 1032,25 mb, w km 0+000÷0+803,30 i 2+181,05÷2+410” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

           Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

           W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
            1)   Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
            2)   Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożona została tylko jedna oferta:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 30 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt.

                                                                                          WÓJT
                                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski