BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo”

GMINA WIZNA

GK.271.1.5.2018                                                                     Wizna, dnia  25.06.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki, Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna.

       Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

      W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
     1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
     2. Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rav-Bud Rafał Dzitkowski, Żelechy 5, 18-421 Piątnica
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 59,23 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 20 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 79,23 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki, Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

                                                                                                          WÓJT
                                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 15:17
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 15:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 559 razy