BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna

GMINA WIZNA
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.6.2018                                                            Wizna, dnia  27.07.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

       Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna”  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – ARGON Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl.

        Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
NOVUM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 43,55 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 83,55 pkt.

Oferta nr 2
ARGON Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Oferta nr 3
FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 42,33 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,33 pkt.

                                                                     

                                                                                     WÓJT
                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania: