BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica

GMINA WIZNA
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.7.2018                                                          Wizna, dnia  24.09.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża.

         Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

       W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

       1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
       2. Okres gwarancji – 40 % /max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 55,77 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,77 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

                                                                                 WÓJT              
                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 24 wrz 2018 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 24 wrz 2018 13:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 471 razy