BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

GMINA WIZNA
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.8.2018                                       Wizna, dnia  31.10.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – PLUS Spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok - Zaścianki.

       Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

      W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
      1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
      2. Termin realizacji dostaw – 30 % /max. 30 pkt/.
      3. Termin płatności faktury – 10 % /max. 10 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 59,40 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin realizacji dostaw – 30 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin płatności faktury – 10 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 99,40 pkt.

Oferta nr 2
PLUS Spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin realizacji dostaw – 30 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin płatności faktury – 10 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

                                                                              wz. Wójta
                                                                    mgr Józef Gawroński   
                                                                       Sekretarz Gminy