BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 173./06

w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
Na podstawie art

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

Informację z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006 roku według której

a) plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 7.489.581,00

b) wykonanie dochodów budżteu gminy wynosi 5.839.458,80

zgodnie z załącznikiem Nr 1

c) plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 9.648.622,00

d) wykonanie wydatków budżetu gminy wynosi 5.382.820,15

zgodnie z załącznikiem Nr 2

e) nadwyżkę dochodów wykonanych nad wydatkami w kwocie 456.638,65

Część opisową wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać Regionanlnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Jan Olszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/06

Wójta Gminy Wizna

z dnia 18 października 2006 roku

 

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA III KWARTAŁ 2006R.

 

Dział

Treść

Plan na 2006r.

Wykonanie 30.09.2006r.

%

0 10

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

240 000,00

17 900,00

7%

0 20

LEŚNICTWO

1 300,00

1 285,39

99%

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40 200,00

41 606,89

 

700

GOSP.MIESZKANIOWA

198 800,00

31 794,40

16%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

69 800,00

54 760,80

78%

751

URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.

804,00

603,00

75%

756

DOCHODY OD OSÓB PRAW.FIZYCZ.I INNYCH JEDN.NIEP.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

1 078 588,00

831 561,41

77%

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

4 716 045,00

3 800 987,56

81%

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 076,00

10 227,26

85%

852

POMOC SPOŁECZNA

1 023 500,00

957 984,26

94%

854

EDUK. OPIEKA WYCHOW.

89 749,00

75 808,00

84%

900

GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.

13 680,00

10 276,13

75%

921

KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.

5 039,00

4 663,70

93%

 

OGÓŁEM

7 489 581,00

5 839 458,80

78%

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr173/06

Wójta Gminy Wizna

z dnia 18 października 2006 roku

 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA III KWARTAŁ 2006R.

 

 

Nazwa działu

Plan na 2006r.

Wykonanie 30.09.2006r.

%

0 10

ROLNICTWO

2 192 357,00

394 504,28

18%

600

TRANSPORT

831 786,00

349 682,02

42%

630

TURYSTYKA

3 500,00

3 472,78

99%

700

GOSP.MIESZKANIOWA

122 150,00

105 917,18

87%

710

DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

18 000,00

16 125,20

90%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

952 926,00

604 976,96

63%

751

URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.

804,00

359,19

45%

754

BEZP.PUBLICZ.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

309 786,00

96 425,39

31%

756

Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem

29 000,00

19 270,72

66%

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

25 500,00

827,26

3%

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

47 200,00

4 168,22

9%

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 158 494,00

2 389 372,99

76%

851

OCHRONA ZDROWIA

39 383,00

15 709,60

40%

852

POMOC SPOŁECZNA

1 138 115,00

938 203,20

82%

854

EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.

185 470,00

149 789,50

81%

900

GOSP.KOMUNALNA

354 596,00

152 983,47

43%

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGI

155 255,00

83 250,19

54%

926

KULTURA FIZ.I SPORT

84 300,00

57 782,00

69%

 

OGÓŁEM;

9 648 622,00

5 382 820,15

56%

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173/06

Wójta Gminy Wizna

z dnia 18 października 2006 roku

 

 

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wizna
za III kwartał 2006 roku

Podstawowym aktem prawny regulującym gospodarkę finansową gminy jest budżet gminy uchwalony w formie uchwały budżetowej na 2006 rok w dniu
2 marca 2006 roku. Do 30 września 2006r. budżet Gminy ulegał ośmiokrotnie zmianie poprzez Zarządzeni Wójta oraz Radę Gminy .

Plan dochodów po zmianach w roku 2006 wynosi 7.489.581,-

W pierwszym kwartale bieżącego roku uzyskano dochody kwocie 5.839.458,80 . co stanowi 78 % w stosunku do zakładanego planu, z tego :

-         -         dochody własne gminy stanowiły - 924.105,80 zł.

-         -         dotacje _ 1.116.952,00 .

-         -         subwencje _ 3.798.401,00 zł.

Z powyższego wynika, że 84,2 % uzyskanych dochodów za III kwartały stanowiły subwencje i dotacje, a reszta to dochody własne gminy w szczególności wpływy
z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego ,podatku od osób fizycznych.

Szczegółowy podział dochodów na działy i rozdziały za III kwartał 2006 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki w roku 2006 planowany były z zachowaniem procedur ostrożnościowych.

Zaplanowane wydatki w budżecie na 2006 rok po zmianach to - 9.648.622,- zł.

Wydatki bieżące - 6.968.706 .

Wydatki majątkowe - 2.679.916 zł.

Za III kwartały bieżącego roku wydatkowaliśmy kwotę – 5.382.820,15 . co stanowi 56% planowanych wydatków z czego 4.888.204,95 . to wydatki bieżące, a 494.615,20 .
to wydatki majątkowe.

Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w III kwartale tego roku wyniosła 456.638,65 .

W pierwszym kwartale spłaciliśmy kolejną transzę pożyczki w kwocie 50.000 . do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 196.130 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Stan zadłużenia gminy na koniec III kwartału nie wystąpił, gdyż spłaciliśmy ostatnie raty

w /w pożyczek..

Zobowiązań wymagalnych na koniec kwartału nie było.

Kwota należności wymagalnych wyniosła - 67.316,90 zł. , to zaległości w zobowiązaniach pieniężnych – 43.254,36 , z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 22.525,49 oraz z tytułu opłat mieszkaniowych 1537,05 zł.

 

Wizna, dnia 18.10.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 31 paź 2006 13:28
Data opublikowania: wtorek, 31 paź 2006 13:35
Data edycji: wtorek, 31 paź 2006 13:41
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2445 razy
Ilość edycji: 2