BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie ustalenia zasad wysyłania upomnień podatnikom.

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie
Gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1

Ustalam iż podatnikom zobowiązań pieniężnych upomnienia na piśmie
wzywające do zapłaty będą wysyłane jednorazowo, tj. tytułem I i II raty
łącznie do dnia 31 lipca danego roku, zaś tytułem III i IV raty do 31 grudnia
danego roku ze względów oszczędnościowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam referatowi Budżetu i Finansów
Urzędu Gminy Wizna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 7 lis 2006 13:00
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2006 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:02
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 12216 razy