BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GK.271.1.1.2019

Wizna, dn. 5.08.2019 r.

GK.271.1.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wiznawybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k., ul. Makowa 28, 18 – 400 Łomża.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 100 % /max. 100 pkt/

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1

STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k., ul. Makowa 28, 18 – 400 Łomża

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt,

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18 – 400 Łomża

 

Zamawiający informuje również, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, a oferta nr 2 została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b – wadium było dostępne na koncie Zamawiającego od 23.07.2019 r., godz. 10:59:06, natomiast termin składania ofert (w tym dostępności wadium) upłynął 23.07.2019 r., godz. 10:00.

 

Wójt Gminy Wizna 

Mariusz Soliwoda

………………………..

Pliki do pobrania: