BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tysięcy euro - dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Wiźnie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tysięcy euro - dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Wiźnie i Szkół na terenie gminy Wizna .

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Urząd Gminy Wizna
18-430 Wizna
ul. plac kpt. Raginisa 35
Tel. 0-86-2196018 fax. 0-86-2196056


2. Tryb zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.
3. Adres strony na której, zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. www.wizna.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do:

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiznie ul. plac kpt Raginisa 12 w ilości szacunkowej 40 000 litrów,

Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie w ilości szacunkowej 18 000 litrów,

Szkoły Podstawowej w Rutkach w ilości szacunkowej 12 000 litrów,

Urząd Gminy w Wiznie ul. plac kpt Raginisa 35 w ilości szacunkowej 20 000 litrów,

Łącznie 90 000 litrów/w sezonie grzewczym

w okresie rocznym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
od zawarcia umowy do 30.06.2008r .
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Dokumenty do potwierdzenia:

1/ Oryginał lub kserokopia poświadczona przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2/ Koncesja na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wymaganej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o sposobie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
8. Informacje na temat wadium.
Wadium nie jest wymagane.
9. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Wizna ul.
plac kpt Raginisa 35 w terminie do 30 marca 2007 roku do godz. 10ºº

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie dnia 30-03-2007r o godz. 103º
11. Termin związania ofertą.
30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
Elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2007 12:11
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2007 12:21
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 12:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2566 razy
Ilość edycji: 1