BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Wizna, dnia 22 marca 2007 r

Wizna, dnia 22 marca 2007 r.

GK 7624/4/07

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia ustalającego

zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust 1, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w dniu 21 marca 2007 r. zostało wydane postanowienie Nr GK.7624/4/07 o zakresie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 150 DJP ze zbiornikiem na gnojowice o pojemności 1100 m3 we wsi Stare Bożejewo. Łączna docelowa obsada inwentarza wynosić będzie 255 DJP.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie Plac Kpt.Raginisa 35, pok. 11.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz wywieszone na tablicy ogłoszen w Urzędzie Gminy Wizna.

Wójt Gminy Wizna

dr inż.Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 23 mar 2007 08:54
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2007 09:04
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 11:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:12
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2217 razy
Ilość edycji: 4