BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V / 20 / 07

Uchwała Nr V / 20 / 07
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 7.908.564,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.134.757,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.226.193,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 482.193 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 744.000,- zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.381.578,- zł, rozchody w wysokości 155.385,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 79.000,- zł,
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 61.470,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 8.
§ 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 2. 670,- zł,
2) wydatki - 16. 000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,- zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 200.000 zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000,- zł,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy

Szulc Zbigniew
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 08:27
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2007 12:53
Data edycji: wtorek, 22 maj 2007 09:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2117 razy
Ilość edycji: 1