BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 18 /07

Z a r z ą d z e n i e Nr 18 /07
W ó j t a G m i n y W i z n a
z dnia 20 kwietnia 2007r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VIII sesji Rady :

1. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok
2. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
3. uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wizna do dokonywania w stosunku do Wójta Gminy Wizna czynności z zakresu prawa pracy.


§ 2. Upoważnia się :
1. Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt.3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt.2, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3. Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały
wymienionej w § 1 pkt.3

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Zbigniew Sokołowski
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 09:44
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 09:45
Data edycji: piątek, 11 maj 2007 13:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2469 razy
Ilość edycji: 1