BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Wizna, dnia 19 lipiec 2007r.
Or.0052-6/07 Szanowny/a Pan/i
Sołtys wsi

...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 26 lipca 2007r. /czwartek/ na godz. 10oo zwołuje IX sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Łomża dotyczącym stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów.
8. Przedstawienie informacji o przeprowadzonym przetargu na dzierżawę nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu pobierania
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wizna na lata 2007- 2017
12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2017
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej Lokalnej Grupy działania „ Brama na Bagna.
16. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2007/2008 zgodnie z projektami organizacyjnymi
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
Projekty uchwał w załączeniu
Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data powstania: wtorek, 24 lip 2007 08:12
Data opublikowania: wtorek, 24 lip 2007 08:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5269 razy