BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usługi

dot.: GK. 271.17.2020 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Ogłoszenie nr 540397603-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 777585-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odbioru: - odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, - odpadów gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wiźnie, - odpadów gromadzonych w Urzędzie Gminy Wizna oraz 6 przystankach autobusowych, - odpadów z nieruchomości nieobjętych ustawowym obowiązkiem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi włączonych do systemu na podstawie uchwały Rady Gminy Wizna i ich transportu do instalacji do przetwarzania odpadów: • Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, zarządzanej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, lub innej instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odbioru: - odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wiźnie,, - odpadów z nieruchomości nieobjętych ustawowym obowiązkiem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi włączonych do systemu na podstawie uchwały Rady Gminy Wizna i ich transportu do instalacji do przetwarzania odpadów: • Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, zarządzanej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, lub innej instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – HEXA BANK Spółdzielczy Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem: „Wadium na zadanie pn. Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”
W ogłoszeniu powinno być: 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – HEXA BANK Spółdzielczy Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem: „Wadium na zadanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Dział III ust. 2
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odbioru: - odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, - odpadów gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wiźnie, - odpadów gromadzonych w Urzędzie Gminy Wizna oraz 6 przystankach autobusowych, - odpadów z nieruchomości nieobjętych ustawowym obowiązkiem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi włączonych do systemu na podstawie uchwały Rady Gminy Wizna i ich transportu do instalacji do przetwarzania odpadów: • Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, zarządzanej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, lub innej instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odbioru: - odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wiźnie,, - odpadów z nieruchomości nieobjętych ustawowym obowiązkiem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi włączonych do systemu na podstawie uchwały Rady Gminy Wizna i ich transportu do instalacji do przetwarzania odpadów: • Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, zarządzanej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, lub innej instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Dział III ust. 3
W ogłoszeniu jest: 1) zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – odpady resztkowe Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 110 – 1100 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając ich dostępność dla Wykonawcy. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie przy ul. Szosa Białostocka 2. Na 6 przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wizna ustawione będą pojemniki na zmieszane odpady komunalne SM-110 l, których odbiór będzie leżał po stronie Wykonawcy. O ich lokalizacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – w okresie od listopada do marca włącznie 1 raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października włącznie 1 raz na dwa tygodnie. 2) selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Wizna odbywa się w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, według potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie bezpośrednio z posesji: 1. papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 1 na dwa miesiące; 2. szkło, w tym opakowania ze szkła – 1 na dwa miesiące; 3. tworzywa sztuczna, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale, w tym opakowania z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz na miesiąc. Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów prowadzona jest w systemie workowym. Gmina Wizna jest gminą wiejską, zaś masa bioodpadów do odbioru wykazana jest w szczegółowym opisie zamówienia. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów biodegradowalnych – w okresie od listopada do marca włącznie 1 raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października włącznie 1 raz na dwa tygodnie. Selektywna zbiórka popiołów z palenisk domowych odbywać się w sezonie grzewczym tj. w miesiącach od grudnia do marca danego roku „u źródła” z częstotliwością 1 raz w miesiącu. W pozostałych miesiącach odpady przyjmowane będą wyłącznie w PSZOK. Wszystkie frakcje odpadów segregowanych przyjmowane będą w PSZOK, zaś ich odbiór następował będzie z częstotliwością odbioru odpadów „u źródła” od mieszkańców. Ponadto, sukcesywnie powstawać będą punkty selektywnej zbiórki odpadów, rozlokowane w formie „gniazd” w różnych miejscowościach gminy. Kontenery (MGB-1100) w tych miejscach zapewnia Zamawiający, natomiast Wykonawca odbiera odpady na identycznych zasadach, jak w przypadku odpadów selektywnych z PSZOK-u. W poszczególnych punktach mogą być zbierane wybrane frakcje odpadów, o czym Zamawiający informuje Wykonawcę. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich transportu i przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z: 1. hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach, 2. zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach; Całą masę odpadów Wykonawca transportuje do instalacji wskazanej przez Zamawiającego. 3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe Odbiór odpadów wielkogabarytowych z PSZOK-u będzie się odbywać minimum 1 raz na kwartał lub po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Urząd Gminy Wizna. Mieszkańcy są zobowiązani własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wiźnie, przy ul. Szosa Białostocka 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zorganizuje odbiór tych odpadów sprzed posesji w tzw. „wystawkach”. Wykonawca wyznaczy dwa terminy odbiorów – po jednym w każdym półroczu. 4) odpady budowlane Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej odbierane będą od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie przy ul. Szosa Białostocka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Obowiązek transportu leży po stronie właściciela nieruchomości. Gospodarowanie odpadami na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych, zaś ich usuwanie z nieruchomości odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy zainteresowanymi stronami. Odbiór tych odpadów nie stanowi przedmiotu zamówienia. 5) odpady niebezpieczne – leki, baterie Odpady niebezpieczne odbierane będą z punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki – 1, baterie – 3). Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach odbioru, pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz pojemniki do selektywnego zbierania baterii, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe. Do zadań Wykonawcy będzie należało odbieranie tych odpadów ze wskazanych miejsc (w godzinach ich pracy) po zgłoszeniu o jego wypełnieniu lub w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. 6) odpady niebezpieczne – żarówki i świetlówki Wszelkie żarówki i świetlówki odbierane będą od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wiźnie przy ul. Szosa Białostocka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 7) styropian Styropian opakowaniowy oraz styropian pozostały po niewielkich remontach prowadzonych we własnym zakresie odbierany będzie bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości przy zbiórce selektywnej lub będzie można go oddać w PSZOK-u w Wiźnie.
W ogłoszeniu powinno być: 1) zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – odpady resztkowe Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 110 – 1100 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając ich dostępność dla Wykonawcy. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie przy ul. Szosa Białostocka 2. Na 6 przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wizna ustawione będą pojemniki na zmieszane odpady komunalne SM-110 l, których odbiór będzie leżał po stronie Wykonawcy. O ich lokalizacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – w okresie od listopada do marca włącznie 1 raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października włącznie 1 raz na dwa tygodnie. 2) selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Wizna odbywa się w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, według potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie bezpośrednio z posesji: 1. papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 1 na dwa miesiące; 2. szkło, w tym opakowania ze szkła – 1 na dwa miesiące; 3. tworzywa sztuczna, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale, w tym opakowania z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz na miesiąc. Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów prowadzona jest w systemie workowym. Gmina Wizna jest gminą wiejską, zaś masa bioodpadów do odbioru wykazana jest w szczegółowym opisie zamówienia. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów biodegradowalnych – w okresie od listopada do marca włącznie 1 raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października włącznie 1 raz na dwa tygodnie. Selektywna zbiórka popiołów z palenisk domowych odbywać się w sezonie grzewczym tj. w miesiącach od grudnia do marca danego roku „u źródła” z częstotliwością 1 raz w miesiącu. W pozostałych miesiącach odpady przyjmowane będą wyłącznie w PSZOK. Wszystkie frakcje odpadów segregowanych przyjmowane będą w PSZOK, zaś ich odbiór następował będzie z częstotliwością odbioru odpadów „u źródła” od mieszkańców. Ponadto, sukcesywnie powstawać będą punkty selektywnej zbiórki odpadów, rozlokowane w formie „gniazd” w różnych miejscowościach gminy. Kontenery (MGB-1100) w tych miejscach zapewnia Zamawiający, natomiast Wykonawca odbiera odpady na identycznych zasadach, jak w przypadku odpadów selektywnych z PSZOK-u. W poszczególnych punktach mogą być zbierane wybrane frakcje odpadów, o czym Zamawiający informuje Wykonawcę. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich transportu i przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z: 1. hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach, 2. zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach; Całą masę odpadów Wykonawca transportuje do instalacji wskazanej przez Zamawiającego. 3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe Odbiór odpadów wielkogabarytowych z PSZOK-u będzie się odbywać minimum 1 raz na kwartał lub po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Urząd Gminy Wizna. Mieszkańcy są zobowiązani własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wiźnie, przy ul. Szosa Białostocka 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zorganizuje odbiór tych odpadów sprzed posesji w tzw. „wystawkach”. Wykonawca wyznaczy dwa terminy odbiorów – po jednym w każdym półroczu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Dział II ust. 4
W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do którego w wyznaczone dni właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wizna będą mogli przekazywać chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone, popiół, żarówki i świetlówki, styropian, oraz inne odpady niebezpieczne. Przez wyposażenie Zamawiający rozumie dostarczenie niezbędnych urządzeń (kontenerów) do gromadzenia ww. odpadów na plac zlokalizowany przy ul. Szosa Białostocka pełniący funkcję Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Ilość kontenerów i ich przeznaczenie powinny być zgodne ze specyfiką zbieranych w nich odpadów. Obowiązkowo muszą znaleźć się kontenery do: • selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj., minimum po 1 na tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę i tekturę; • zbiórki odpadów zmieszanych, pozostałości po segregacji – minimum 1 kontener; • zbiórki odpadów budowlanych – minimum 1 kontener (odkryty); • zbiórki odpadów uznawanych za chemikalia – minimum 1 kontener z pokrywą; • zbiórki żarówek i świetlówek – minimum 1 pojemnik; Przez obsługę Zamawiający rozumie odbiór i transport odpadów gromadzonych w PSZOK-u. Odbiór odpadów następować będzie z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu urządzeń do ich gromadzenia lub do 48 godzin po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Wizna. Organizacja PSZOK-u leży po stronie Zamawiającego. Punkt czynny będzie w wyznaczone dni, zaś odpady przyjmowane i ewidencjonowane będą przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Punkt będzie ogrodzony i nadzorowany. PSZOK objęty zostanie monitoringiem wizyjnym.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do którego w wyznaczone dni właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wizna będą mogli przekazywać odpady. Przez wyposażenie Zamawiający rozumie dostarczenie niezbędnych urządzeń (kontenerów) do gromadzenia ww. odpadów na plac zlokalizowany przy ul. Szosa Białostocka pełniący funkcję Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Ilość kontenerów i ich przeznaczenie powinny być zgodne ze specyfiką zbieranych w nich odpadów. Obowiązkowo muszą znaleźć się kontenery do: • selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj., minimum po 1 na tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę i tekturę; • zbiórki odpadów zmieszanych, pozostałości po segregacji – minimum 1 kontener; • zbiórki odpadów budowlanych – minimum 1 kontener (odkryty); • zbiórki odpadów uznawanych za chemikalia – minimum 1 kontener z pokrywą; • zbiórki żarówek i świetlówek – minimum 1 pojemnik; Przez obsługę Zamawiający rozumie odbiór i transport odpadów gromadzonych w PSZOK-u. Odbiór odpadów następować będzie z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu urządzeń do ich gromadzenia lub do 48 godzin po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Wizna. Organizacja PSZOK-u leży po stronie Zamawiającego. Punkt czynny będzie w wyznaczone dni, zaś odpady przyjmowane i ewidencjonowane będą przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Punkt jest ogrodzony i nadzorowany. PSZOK objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Dział IX ust.. 5
W ogłoszeniu jest: 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – HEXA BANK Spółdzielczy Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem: „Wadium na zadanie pn. Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”
W ogłoszeniu powinno być: 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – HEXA BANK Spółdzielczy Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem: „Wadium na zadanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Dział XIII ust. 3
W ogłoszeniu jest: 3. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym Wykonawca określi stawki za 1 tonę (Mg) odebranych odpadów każdego rodzaju. Faktyczne rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie się odbywało na podstawie cen jednostkowych, zawartych w Formularzu ofertowym oraz faktycznej ilości odpadów odebranych i przekazanych do instalacji komunalnej.
W ogłoszeniu powinno być: Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym Wykonawca określi stawki za 1 tonę (Mg) odebranych i transportowanych odpadów każdego rodzaju do IK – Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii gm. Miastkowo. Wartość ta będzie stanowiła podstawę do porównania ofert Wykonawców. Wykonawca poda także cenę za 1 km zwiększenia odległości transportu do instalacji zastępczej, wskazanej przez Zamawiającego. Instalacja zastępcza zlokalizowana będzie do 35 km dalej niż ZPiUO w Czartorii. Stawka za kilometr powinna być skalkulowana jako zwiększenie ryczałtu i liczona do lokalizacji Instalacji zastępczej. Faktyczne rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie się odbywało na podstawie cen jednostkowych, zawartych w Formularzu ofertowym oraz faktycznej ilości odpadów odebranych i przekazanych do instalacji komunalnej.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda