BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Wizna, dnia 4 październik 2007r. Or.0052-7/07 Szanowny/a Pan/i Wizna, dnia 4 październik 2007r. Or.0052-7/07 Szanowny/a Pan/i Wizna, dnia 4 październik 2007r. Or.0052-7/07 Szanowny/a Pan/i Wizna, dnia 4 październik 2007r. Or.0052-7/07 Szanowny/a Pan/i Wizna, dnia 4 październik 2007r. Or.0052-7/07 Szanowny/a Pan/i
Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 12 października 2007r. /piątek/ na godz. 10oo zwołuje X sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie. Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy. 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Zapoznanie z protokołem z kontroli Urzędu Gminy w Wiźnie 7. Wnioski Komisji Rewizyjnej dotyczące delegacji wójta i sekretarza, zatrudnienia, opłaty za dzierżawę 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. 2007r. 9. Opinia Komisji Rewizyjnej odnośnie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. 2007r. 10. Upoważnienie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania delegacji dla Przewodniczącego Rady Gminy 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna. 12. Przedstawienie informacji o przeprowadzonym przetargu na dzierżawę nieruchomości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata. 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również i tryb ich pobierania. 17. Informacja o bieżącej działalności Zarządu Województwa Podlaskiego. 18. Możliwość pozyskania środków finansowych dostępnych w ramach poszczególnych działań PROW na lata 2007-2013 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 20. Wolne wnioski i zapytania. 21. Zamknięcie obrad. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie Projekty uchwał w załączeniu Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc
Data powstania: piątek, 5 paź 2007 10:21
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2007 10:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 paź 2007 10:53
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2547 razy