BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont chodników ul. Jana Pawla II w Wiźnie.
Remont chodników ul. Jana Pawla II w Wiźnie.
Zakres robót obejmuje wymianę krawężników i wymianę nawierzchni cementowej i płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolorowej (wjazdy) i grub. 6 cm szarej chodniki wraz z wjazdami na posesję na odcinku o powierzchni 21.20 m2 wjazdy + 183.75 m2 chodniki .
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5.Termin realizacji:
Pożądany termin zakończenia - 05.12.2007 r

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej a mianowicie powinni:
 Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem
 Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizacje zamówienia.
 Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem , czyli do prowadzenia prac drogowych
 Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
 Posiadac doświadczenie w przedmiocie zamówienia

7.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%, .

8.Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Kazimierz Jancewicz - tel.(086) 21 96 018 w. 23 Urząd Gminy Wizna , Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 w godz.8.00 – 15.00.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ).

10.Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2007 r o godz. 1000

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2007 r o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wizna, Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35, II piętro pokój nr 12.

12. Termin związania oferenta wynosi 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 paź 2007 09:42
Data opublikowania: poniedziałek, 22 paź 2007 09:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 paź 2007 10:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2021 razy