BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administarcyjnego

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia -przebudowa drogi
Na podstawie art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. z 2000 roku , Dz.U Nr 98 , z późn. zm), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 23 listopada 2007 roku, na wniosek Gminy Wizna , postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 64 przez wieś Wizna, oraz Ruś na odcinku o długości 2071,51 m”
Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2006 roku, Nr 129, poz. 902 z późn. zm), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 , stosuje się przepis art.49 KPA, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania porzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA , polegających na prawie przeglądania akt sprawy,uzyskania wyjaśnień oraz składania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w postępowaniu administracyjnym, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia , w tutejszym Urzędzie Gminy Wizna , ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 , pokój nr 11 , w godz. od 800 – 1500 .
Zgodnie z art.48 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska , decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim i Państwowym powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży .
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.
Zgodnie z art.35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art.41 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a zgodnie z § 2 art.41 w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna i tablicach ogłoszeń w sołectwie Ruś i Wizna I.


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: piątek, 23 lis 2007 15:02
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2007 15:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 gru 2007 09:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2721 razy