BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Wizna, dnia 21 luty 2008r.
Or.0052-1/08 Szanowny/a Pan/i
Sołtys wsi

......................................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 lutego 2008r. /czwartek/ na godz. 10oo zwołuje XIII sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności za rok 2007
-Ośrodka Pomocy Społecznej ,
-Uczniowskiego Klubu Sportowego Narew,
-Klubu Sportowego SKRA.
7. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2007rok.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu
wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół
i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina
Wizna
14. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
15. Rozpatrzenie podania w sprawie sprzedaży gruntu pod budynkiem po byłej restauracji Zamkowa w Wiźnie
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Projekty uchwał w załączeniu .
Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data powstania: piątek, 22 lut 2008 11:27
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2008 07:49
Data edycji: wtorek, 26 lut 2008 08:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 kwi 2008 10:54
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 4051 razy
Ilość edycji: 1