BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 61/08
Wójta Gminy Wizna z dnia
z dnia 28 luty 2008 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna.
Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593, z późn.. zm.), zarządzam co następuje:
§ l.
Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze – informatyka w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Wizna.
§ 2.
Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1. Gawroński Józef - Przewodniczący Komisji,
2. Szabłowska Krystyna - Członek Komisji,
3. Napiórkowska Jolanta - Sekretarz Komisji

§ 3.
Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1) dnia 28 luty 2008r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 14 marca 2008r.- składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 17 marca 2008r. - rozpoczęcie pracy Komisji,
4) dnia 20 marca 2008r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5) dnia 21 marca 2008r.- ogłoszenie o wynikach naboru.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 61/08 Wójta Gminy Wizna z dnia 28 luty 2008r.
REGULAMIN PRACY KOMISJI W SPRAWIE NABORU
1.Do zadań Komisji w sprawie naboru należy:
- decydowanie o dopuszczeniu kandydatów na podstawie kryteriów doboru określonych w ogłoszeniu Wójta o naborze,
- przeprowadzenie postępowania w sprawie naboru.
2. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli jej posiedzenie odbywa się w obecności wszystkich jej członków
3. Komisja w pierwszej kolejności przystępuje do rozpatrzenia złożonych ofert, odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych podanych w ogłoszeniu o naborze oraz oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komisja zamieszcza w protokole listę ofert odrzuconych (nieważnych) wraz z uzasadnieniem.
4. Konkurs przeprowadza się, gdy wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta.
5. Dokumenty, zebrane informacje i opinie o każdym kandydacie nie mogą być udostępnione osobom spoza Komisji przed rozstrzygnięciem konkursu.
6. W uzasadnionych przypadkach wybór może być poprzedzony testem lub rozmową kwalifikacyjną.
7. Komisja wybiera kandydata na stanowisko zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
8. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów "za". W przypadku równej ilości głosów "za" rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego Komisji. Komisja pisemnie informuje każdego kandydata o ostatecznej decyzji niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
9. Komisja w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem może protokolarnie wprowadzić do niego zwykłą większością głosów poprawki i uzupełnienia dotyczące usprawnienia jej pracy.

- 2 –

10.Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Wizna wyłonionego kandydata na stanowisko

11. Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni jej członkowie, w którym zawiera się w szczególności:
l ) określenie stanowiska, na który przeprowadzony był nabór oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze,
2) informację o zastosowanych metodach i technikach nabor lub ich braku,
3) uzasadnienie dokonanego naboru.


WÓJT GMINY WIZNA Ogłasza nabór na stanowisko d.s informatyka w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35
1.Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe informatyczne, 2 lata pracy na stanowisku informatyka.

2.Wymagania dodatkowe: samodzielność w działaniu, dobra organizacja
pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym celu
redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
2) administrowanie systemem informatycznym Urzędu,
3) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Urzędzie,
modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,
4) przetwarzanie informacji dla potrzeb Urzędu i Wójta,
5) szkolenie, udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie
wykorzystania użytkowych systemów informatycznych,
6) komputerowa archiwizacja danych,
7) odpowiedzialność za prowadzenie serwisu internetowego gminy.

4.Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności.
5. Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 14 marca 2008 r.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35, I piętro, pok. 6 - Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem,,Konkurs na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Urzędu Gminy Wizna, w pokoju nr 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,póz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142.poz.l593 z późn.zm).

Data powstania: czwartek, 28 lut 2008 14:04
Data opublikowania: czwartek, 28 lut 2008 14:05
Data edycji: środa, 30 kwi 2008 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 maj 2008 11:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4356 razy
Ilość edycji: 2