BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadominie

Wizna, dnia 8 kwietnia 2008r.

Or.0052-2/08
Szanowny/a Pan/i
Sołtys wsi...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 16 kwietnia 2008r. /środa/ na godz. 10oo zwołuje XIV sesję Rady Gminy Wizna w sali GCI w Wiźnie.Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Gminy.

1. Informacja Marszałka z bieżących prac Zarządu Województwa.
2. Otwarcie obrad.
3. Przyjęcie porządku dziennego obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu:
a/ omówienie sprawozdania,
b/ dyskusja,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej,
d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e/ podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew SzulcData powstania: wtorek, 8 kwi 2008 15:15
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2008 15:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 cze 2008 12:35
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3646 razy