BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

WÓJT GMINY WIZNA Ogłasza nabór na stanowisko inspektora d.s księgowości podatków i opłat w Referacie Budżetowym Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35
1.Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub zarządzanie i marketing, minimum 6 m-cy pracy na stanowisku w księgowości.

2.Wymagania dodatkowe: samodzielność w działaniu, dobra organizacja
pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) czuwanie nad terminową realizacją podatków i opłat oraz wdrażanie środków egzekucyjnych w stosunku do osób zalegających z płatnościami,2
2) naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom.
3) księgowanie wpłat podatkowych i decyzji dotyczących zmian wysokości ulg i umorzeń podatkowych
4) wystawianie dowodów wpłat i należności podatkowych,
5) kompletowanie dokumentów księgowych
6) sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego.
7) prowadzenie dzienników obrotów poszczególnych rodzajów podatków i opłat,
8) prowadzenie rachunkowości w systemie podatków i opłat,
9) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dla zalegających w opłatach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatków od środków transportowych oraz pozostałych podatków i opłat,
10) załatwianie podań dotyczących umarzania odsetek, od zobowiązań podatkowych oraz prowadzenie rejestru umorzeń,
11) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach i podatkach,
12) przygotowywanie danych do obliczenia należnego podatku do izb rolniczych,
13)prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy.
- 2 -
4.Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności.
5. Termin i miejsce składania dokumentów : do dnia 06 sierpnia 2008 r.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35, I piętro, pok. 6 - Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko inspektora w Referacie Budżetowym Urzędu Gminy Wizna", w pokoju nr 6 . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,póz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142.poz.l593 z późn.zm).

Data powstania: wtorek, 22 lip 2008 14:03
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2008 14:06
Data edycji: środa, 23 lip 2008 11:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2008 13:38
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 6602 razy
Ilość edycji: 4