BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości SIEBURCZYN oznaczonej nr działki 343/2, o pow. 0,33 ha
Wójt Gminy Wizna informuje, że w dniu 26 września 2008 r. o godz. 11.00, w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości SIEBURCZYN oznaczonej nr działki 343/2, o pow. 0,33 ha, posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą Nr 34082 .
Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zbywana nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Na działce znajdują się pozostałości podworskiego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie nieruchomości wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.
Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza – 47 586,00 zł
Wadium - 4 800,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna Nr 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020 BS Piątnica o/Wizna, w terminie do dnia 23 września 2008 r.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika który przetarg wygrał.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 26 września do godz.9.00 w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11
Pisemna oferta powinna zawierać :
- imię i nazwisko oraz adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 , pokój 11 lub tel. 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach od 800 do 1 530
Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu www.wizna.pl
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wójt
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 16:09
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 16:15
Data edycji: piątek, 12 wrz 2008 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2008 10:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3563 razy
Ilość edycji: 1