BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Wójt Gminy Wizna informuje, że w dniu 01 grudnia 2008 r. o godz.11-stej w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Czarnieckiego 6A w Wiźnie wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 571/11661 w działkach oznaczonych nr nr geodezyjnymi 1619,1620,1621 o ogólnej powierzchni 3 800,00m2. KW 13561
- powierzchnia użytkowa lokalu - 44,60 m2
- powierzchnia przynależnej piwnicy – 12,50 m2
- przeznaczenie lokalu – mieszkalny
- cena wywoławcza – 41 000,00 zł
- wadium – 4 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 BS Piątnica Oddz./Wizna w terminie do dnia 28 listopada 2008r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osobom które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
Oferty należy składać z zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na lokal mieszkalny” w terminie do dnia 01 grudnia 2008 roku do godz.9-tej w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11.

Pisemna oferta powinna zawierać :
- imię i nazwisko oraz adres oferenta,
-datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35, pokój nr 11 lub telefonicznie 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach od 8.00do 15.00
Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu www.wizna.pl
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 paź 2008 10:33
Data opublikowania: wtorek, 28 paź 2008 10:38
Data edycji: środa, 5 lis 2008 10:38
Data przejścia do archiwum: środa, 3 gru 2008 11:39
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3028 razy
Ilość edycji: 1