BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 6 / 2008
Wójta Gminy Wizna
z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2008 roku dla pracowników
Urzędu Gminy Wizna.


Na podstawie art.33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. )
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 10 listopada 2008 roku jako wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna.

§ 2

Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 7 lis 2008 11:58
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 12:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 08:53
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 34968 razy