BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie

Wizna dnia 11 grudnia 2008r.
Or.0052-9/08
Szanowny/a Pan/i
Sołtys wsi


...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 19 grudnia 2008r. /piatek/ na godz. 10oo zwołuje XXI sesję Rady Gminy Wizna w sali GCI w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX,XX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 rok.
A/ zapoznanie z projektem budżetu gminy na rok 2009
B/ odczytanie opinii o projekcie budżetu składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej
C/ wnioski Komisji Rady
D/ stanowisko Wójta Gminy do wniosków
E/ dyskusja
F/ głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wizna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
14. Odpowiedzi interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Projekty uchwał w załączeniu
Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 12:19
Data edycji: wtorek, 30 gru 2008 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 08:54
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 3113 razy
Ilość edycji: 1