BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn zm ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04,
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.
Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu p.n.

Kultura fizyczna i sport

Ogłoszenie konkursu

1) upowszechnienie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i aktywności w rozwoju piłki nożnej, gdzie w skład zespołu piłkarskiego powinni wchodzić głównie zawodnicy miejscowi.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 50 000,00zł.
2) szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Wizna.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 10 000,00zł.

Dotacje w powyższych kwotach na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na specjalne w tym celu wyodrębnione rachunki podmiotów realizujących zadanie.
a) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy
b) w 2 transzach płatności w zależności od rodzaju i czasu trwania wykonywanego zadania.
c)zachowana zostanie ciągłość finansowa, czyli uwzględnione zostaną rachunki wchodzące w zakres tej umowy, wystawione w roku kalendarzowym 2009.
Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez gminę,
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli określa ustawa.

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26. 02. 2009r. w budynku Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pokój nr 6.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 193, poz 1891).
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

Przy dokonaniu wybory oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokością posiadanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez kandydata.

Wójt Gminy Wizna
Dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2009 13:31
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 17:43
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 42891 razy
Ilość edycji: 1