BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 105 /09

WÓJTA GMINY WIZNA
z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedażyNa podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 z późn.zm.) oraz art.25 ust.1 i art.35 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2004 r.Nr 261 poz. 2603,z 2004 Dz.U Nr 281 ,poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459) oraz uchwały Nr XXVI/29/07 Rady Gminy Wizna z dnia 23 lutego 2007 r. roku w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam :

§ 1

Przeznaczyć do zbycia w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości :
1. położona na terenie wsi Zanklewo , oznaczona nr działki 241, o powierzchni 0,0900 ha,
2. położone na terenie wsi Zanklewo , oznaczone jako działka nr 57, o powierzchni 0,12 ha i nr 58, o powierzchni 1,07 ha,
3. położona na terenie wsi Jarnuty, oznaczona nr dz. 11, o powierzchni 0,33 ha,
4. położona na terenie wsi Sieburczyn, oznaczona nr dz. 307, o powierzchni 0,5700 ha ,
5. położona na terenie wsi Wizna, oznaczona nr działki 980, o powierzchni 0,0738 ha

§ 2

Cenę wywoławczą przyjąć na podstawie ceny ustalonej przez rzeczoznawcę

§ 3

Sporządzić i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieścić na stronie internetowej wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 mar 2009 10:16
Data opublikowania: piątek, 6 mar 2009 10:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:25
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 22156 razy