BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Wizna informuje , że w dniu 07 maja 2009 r. o godz. 11.00, w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości : 1. położonej w miejscowości SIEBURCZYN oznaczonej nr działki 307,o pow. 0,57 ha, posiadająca KW 27931
2.położonej w miejscowości ZANKLEWO oznaczonej nr nr działek 57 i 58 o pow.1.19 ha ,posiadającej KW Nr 37523
3.położonej w miejscowości ZANKLEWO oznaczonej nr działki 241 o pow. 0.09 ha posiadającej KW Nr 28114

Nieruchomości nr nr 307, 57 i 58 wolne są od długów,ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Dzialka nr 341 jest obciążona umową dzierżawy do dnia 12 lutego 2010 r.
1. Cena wywoławcza działki nr 307 położonej w Sieburczynie – 59 622,00 zł
Wadium - 5 900,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 22%.
2. Cena wywoławcza działki nr nr 57 i 58 położonej w Zanklewie – 16 194,00 zł
Wadium - 1 600,00 zł
3. Cena wywoławcza działki nr 241 położonej w Zanklewie –714,00 zł
Wadium - 70,00 zł
Działki nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka w Sieburczynie stanowi nieużytek po eksploatacji piasku. Położona jest w obszarze chronionym NATURA 2000, w pobliżu rzeki Biebrzy.
Działki położone w Zanklewie stanowią użytki rolne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 BS Piątnica o/Wizna, w terminie do dnia 05 maja 2009 r.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika który przetarg wygrał.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 07 maja 2009 r. do godz.9.00 w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11
Pisemna oferta powinna zawierać :
- imię i nazwisko oraz adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój 11 lub tel. 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach od 8.00 do 15.30
Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu www.wizna.pl
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wójt
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2009 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2009 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2009 13:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1920 razy