BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 z późn zm ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04,    w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji  celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

1.     Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Ogłoszenie konkursu:


1.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1.     organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,

2.     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność pożytku publicznego,

3.     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,

4.     jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność statutową w zakresie zadania,

2.     Rodzaje zadań i wysokość dotacji na realizację zadań:

1.     Zorganizowanie imprezy towarzyszącej  upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2.     Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 4 000,00zł.

3.     Warunki przyznawania dotacji:

1.     Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań własnych gminy związanych z uroczystościami „Zlotu pamięci września” w tym 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 7.08.2009r. do godz. 15:30 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207) do Urzędu Gminy Wizna  ul. Plac Kapitana Raginisa 35.

3.     Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do ewidencji lub rejestru sądowego dotyczący statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok. W przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
- harmonogram planowanych działań .

4.     Z budżetu gminy mogą być dotowane tylko zadania realizowane w miejscowości Wizna na rzecz mieszkańców gminy Wizna.

5.     Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7.     Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wizna a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

8.     Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

9.     Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr.6 lub pod numerem tel.(086)219 60 18 wew.21.

4.     Termin i tryb stosowania przy wyborze oferty.

1.     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni upływu terminu składania.

2.     Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii właściwej ze względu na merytoryczny zakres zadania stałej Komisji Rady Gminy.

 

                                                                           Wójt Gminy Wizna

Dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

Data powstania: środa, 8 lip 2009 13:09
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 17:42
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 39507 razy